Čo riešia šalianski poslanci? Radnica zverejnila odpovede na ich interpelácie

interpelácie šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 11 min

Mesto Šala zverejnilo na webe odpovede na písomné interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Šali, ktoré podali v rámci tretieho zasadnutia MsZ 23. septembra 2021. Ich otázky a odpovede šalianskej radnice prinášame v plnom znení.

Otázky poslanca MsZ v Šali Petra Gomboša

 • Vzhľadom na podnet občanov podávam interpeláciu na mestský cintorín, kde oznamy a parte sú zo strany hlavného vchodu, v strede cintorína a pri dome smútku nie sú už a občania, ktorí prichádzajú na cintorín z ulice SNP požadujú, či sa nemôže zriadiť táto tabuľa oznamov aj parte zosnulých na tejto strane cintorína.

Odpoveď:

Osadenie tabule pri cintoríne v Šali bude zrealizované v priebehu mesiaca október.

Otázky poslanca MsZ v Šali Tomáša Mészárosa

 • Mám interpeláciu za občana mestskej časti Kilič (p. Patek), ktorý ma dnes vyzval na návštevu tejto mestskej časti:

  1. úprava komunikácie, nakoľko nie je rozdiel medzi cestou a chodníkom, sú úplne rovnako zarastené, bolo by dobré poslať tam nejakú čatu, ktorá by to skosila, burinu aj s malými kríkmi, aby sme tam videli rozdiel medzi chodníkom a cestou,
  2. pouličný rigol, ktorý slúži na odvedenie dažďovej vody upraviť, nakoľko na niektorých miestach pri dažďoch sa voda prelieva až do záhradiek; opätovne to tam nejak trošku prehĺbiť; viem, že v roku 2016 tam boli nejaké iniciatívy, za tých 5 rokov sa nám to tam zas zanieslo, 
  3. osadiť na konci ulice betónové zátarasy, oni tam kedysi boli, referát dopravy ich tam osadil, aby tam nebol možný z tej role vjazd motorkárov, alebo štvorkolkárov, ktorí sa tam naháňajú; obyvatelia mestskej časti Kilič chápu, alebo rozumejú tomu, že poľnohospodári inú možnosť nemajú, ako prejsť cez tú ich ulicu, ale tie betónové zátarasy tam už mali odsunuté a neslúžia svojmu účelu; mohla by sa tam dať nejaká závora, ktorá by bola na zámok, kľúče by malo samozrejme poľnohospodárske družstvo, odomkli by si ju a za sebou zamkli.
 • 4. Koľko sťažností/podnetov dostalo mesto/mestská polícia na „problémových“ obyvateľov z Hollého 36 v roku 2021? Akým spôsobom mesto tieto podnety riešilo a akým spôsobom pomohlo/môže pomôcť dotknutým obyvateľom?

  Na sociálnych sieťach sa obyvatelia sťažovali, že štátna polícia a mestská polícia nedostatočne riešia problémových obyvateľov z Hollého 36, či dokonca nereagujú na sťažnosti/telefonáty od iných obyvateľov. Môže mesto tieto informácie preveriť?

  Chcem tiež poprosiť mesto, aby požiadalo Mestskú políciu Šaľa a obvodné oddelenie polície, aby voči problémovým obyvateľom, ktorí opakovane páchajú priestupky voči pokojnému spolunažívaniu a verejnému poriadku, používali prísnejšie postupy (v zmysle zákona) a najvyššie možné pokuty.

 •  5. Kde končí vyseparovaný papier, sklo a plasty zo Šale? Akým spôsobom mesto kontroluje, kde končí separovaný odpad zo Šale a zabezpečuje, že nekončí v spaľovniach/cementárňach (ako ukázala nedávna kauza v Pezinku, keď firma vozila vyseparovaný odpad na spracovanie na spaľovanie)?

 • 6. V minulosti (napríklad v roku 2019) mesto kritizovalo situáciu ohľadom dlhej čakacej doby na sanitky (ZZS-RLP a RZP) pre občanov Šale, ako aj absentujúcu dopravnú zdravotnú službu. Aká je aktuálna situácia v tejto oblasti a aké zmeny nastali za ostatné 2 – 3 roky?“

Odpovede:

 1. Mesto zabezpečí úpravu zelene a krajníc v Kiliči do konca októbra 2021.
 2. Referát dopravy vykoná kontroly počas daždivých dní, nakoľko kontrolou dňa 05. 10. 2021 neboli zistené nedostatky v odvádzaní dažďovej vody do rigolu pri komunikácii. O výsledku kontroly a prípadnej nutnej úpravy Vás bude priamo informovať pracovník príslušného referátu.
 3. Zábrany boli osadené pred niekoľkými rokmi a v minulom roku (2020) ich niekto odsunul, teda neplnili svoj účel. Odstránenie bolo riešené aj s p. poslankyňou G. Lackovou a p. Patekom, ktorí v danom čase nenamietali. Po obhliadnutí, dňa 05. 10. 2021 referent dopravy zhodnotil, že prístup je možný aj z iných smerov.
 4. Mestská polícia Šaľa riešila sťažnosti obyvateľov z ul. Hollého č. 36 v roku 2021 celkom 29 krát. Z tohto počtu boli udalosti vyhodnotené 15 krát ako priestupok a 14 krát sa skutok nepodarilo preukázať (väčšinou išlo o rušenie kľudu vykrikovaním, ale v čase  príchodu hliadky už bol kľud, alebo problémové auto tam už neparkovalo).Z 15 prípadov klasifikovaných ako priestupok, bolo 9 vyriešených v blokovom konaní a 6 vyriešených napomenutím. Aby som mohol objektívne prešetriť nečinnosť mestskej polície pri oznámení na páchanie priestupku, potrebujem mať nasledovné informácie: minimálne deň, čas, miesto (nakoľko sa hovory nahrávajú a vozidlá a policajti využívajú GPS). Mestská polícia Šaľa nedisponuje informáciou o počte riešených prípadov Policajným zborom SR.

  5. Triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. j. triedený zber papier a lepenky, skla, plastov, obalov z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (známych ako „tetrapaky“) je financovaný výrobcom obalov a neobalových materiálov, ktorý tieto výrobky uvádza na trh. Legislatívne pravidlá upravujúce princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov majú niekoľko nástrojov na dôsledné uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, t. j. uprednostňovanie recyklácie komunálnych odpadov pred energetickým zhodnocovaním, spaľovaním a skládkovaním.

  Okrem toho, že organizácie zodpovednosti výrobcov sú povinné plniť ciele zberu komunálnych odpadov, ktoré sa každoročne zvyšujú, sú v rámci princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v rámci obalov prijaté európske ciele zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré majú hlavný cieľ recykláciu odpadov, pričom energetické zhodnocovanie odpadov je umožnené len čiastočne, nie je však vylúčené a využíva sa v rámci celej EÚ, ale aj v iných krajinách.

  Papier a lepenka, sklo a plasty, ktoré sú vytriedené v rámci mesta Šaľa zberovou spoločnosťou, sú odovzdávané zmluvným partnerom, ktorí majú oprávnenie na nakladanie s odpadom. Odpady sú dodávané buď priamo, alebo prostredníctvom obchodných partnerov koncovým recyklačným zariadeniam. Koncovým zariadeniam (recyklátorom) je odpad odovzdávaný priebežne na základe trhového princípu, pričom je využívaná nielen sieť spracovateľov odpadov v rámci SR, ale aj recyklátori v rámci celej EÚ, resp. tretích krajín.

  Papier a lepenka je odovzdávaná najčastejšie zahraničným recyklátorom, pričom najčastejšie sú to recyklátori v rámci Rakúska, Nemecka alebo Chorvátska. Sklo je odovzdávané buď zariadeniu na recykláciu prevádzkovaného v Slovenskej republike alebo českému recyklačnému zariadeniu. Pre plasty je využívaná širšia sieť spracovateľských zariadení v rámci krajín EÚ. Plasty, ktoré boli v roku 2021 vytriedené v meste Šaľa, boli odovzdané na recykláciu slovenskému recyklátorovi.

  6. V roku 2018 sa na primátora mesta Šaľa obrátilo niekoľko obyvateľov Šale a Diakoviec so sťažnosťou na neskorý príchod RZP. Vtedy primátor podal podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Apeloval na to, aby na vyťažený región Šaľa pridali ďalšiu sanitku RZP. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou postúpil náš podnet Ministerstvu zdravotníctva SR. Ministerstvo uznalo, že zabezpečenie výjazdov je v okrese Šaľa sťažené.

  Kým sme sa dočkali relevantnej odpovede, prešiel takmer rok. „Ambulancie ZZS – RLP a RZP Šaľa patria k najvyťaženejším posádkam v Nitrianskom kraji. V tomto regióne absentuje aj dopravná zdravotná služba, ktorá by prevádzala pacientov pri tzv. sekundárnych zásahoch do ústavného zdravotníckeho zariadenia. Ministerstvo zdravotníctva plánuje v najbližšom období zmenu v organizácii a zabezpečovaní prepravy pacientov prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby,“ napísalo ministerstvo vo vyjadrení v roku 2019. Vítali sme túto správu. Žiaľ, nemáme informáciu, že by v našom okrese bola takáto služba zabezpečovaná.

Otázky poslanca MsZ v Šali Petra Andrášiho

 • 1. Na Komenského ulici na smetisku je čoraz väčší ruch, čo sa tam deje? Nie je to len v tej časti, kde sa zbiera separát, ale je to aj v tej časti, kde kedysi vysýpali odpad a odtiaľ ich kontajnermi nosili, čoraz viac je tam aj kontajnerov a čoraz viac je tam neoznačených áut, čo sa tam deje? Čo sa tam vyváža?

 • 2. Ďalej ohľadne odpadu, aj vzhľadom k tomu, možno sa tu bude budovať tá spaľovňa, jednak sa znovu opýtam, čo nám zváža tá firma odpad, či už má tie čidlá na hmotnosť? A prečo to dávame na skládku a nevozíme to do spaľovne napr. do Trnavy, pochybujem, že majú plnú kapacitu.

   

 • 3. Je možné, že verejné osvetlenie svieti v niektorých častiach horšie, ako keď bolo robené? Zdá sa mi, že je to slabšie osvetlené luxami, ako pred rokom, alebo dvomi; možno je to len môj pocit a možno tam dávajú slabšie výbojky, telesá.

Odpovede:

 1. Počas prevádzky je na zbernom dvore pracovný hluk – výsyp odpadu do kovových vaničiek, separácia ostatného odpadu, na vedľajšej ploche je pristavený 30 m³ kontajner,  rezerva pre prípadné použitie pri naplnenosti existujúcich kontajnerov – ide o využitie kapacity najmä pri víkendoch, taktiež sú na ploche dočasne uskladnené plné 7m3 kontajnery zo zberného dvora pripravené k vývozu na koncovku.
 2. Áno, niektoré  vozidlá sú vybavené vážiacim systémom na výťahoch nadstavby. Odpad sa vyváža v súlade s uzatvorenou zmluvou.
 3. Verejné osvetlenie je regulované systémom Citylight-Teliko, to znamená, že jeho intenzita sa cca po polnoci mení – znižuje, čím sa výrazne šetrí na elektrickej energii, no zároveň je to v súlade so svetelnotechnickými parametrami potrebnými pre osvetľovanie jednotlivých tried komunikácií v meste Šaľa.

Otázky poslankyne MsZ v Šali Márie Farkašovej

 • Ako to bude s uvoľnením priestorov CVČ a KD Veča, kde bolo očkovacie centrum, kde bolo to testovacie centrum pre potreby občanov, na tie účely, na ktoré boli pôvodne určené tieto prevádzky. Zároveň, ak nám nastane obdobná situácia, predpokladám, že pripravujete nejaký iný plán, ktorý by počítal s tým, že by nezabral tieto priestory, ktoré majú využívať občania, ktorí platia v tomto meste dane. Nie som proti očkovaniu, ale jedná sa o to, že by sme radi využívali to, čo je v tomto meste.

Odpoveď:

Priestory v Kultúrneho domu Veča boli prenajaté do 30. 06. 2021. Od 01. 07. 2021 ich využíva Mestské kultúrne stredisko Šaľa v plnom rozsahu. V súčasnosti sú tieto priestory prenajímané na krátkodobý nájom iba v dňoch pracovného voľna – soboty, a to od 8,00 do 18,00 na očkovanie. Vždy po ukončení užívania nájomca vykoná priestorovú a plošnú dezinfekciu priestorov.

Čo sa týka nájmu nebytových priestorov v Centre voľného času (CVČ), prenajímateľom je  CVČ a zmluva bola zverejnená na webovom sídle právnickej osoby CVČ:  Vieme uviesť iba informácie, ktoré sme zistili na VÚC a u riaditeľa CVČ.

Dohoda o ukončení nájmu je pripravená, zo strany VÚC bude v najbližších dňoch podpísaná. Podľa informácií od riaditeľa CVČ nájomca už odviezol podstatnú časť svojich hnuteľných vecí vnesených do predmetu nájmu a ku dňu 01. 10. 2021 je nebytový priestor plne k dispozícii pre CVČ.

Poznamenávame, že ešte v priebehu októbra 2021 by mal nájomca VÚC Nitra realizovať hygienickú maľovku nebytových priestorov.

 • Ďalej je to na podnet občanov, na webe chýba informovanosť, aké služby sú dostupné, ktoré poskytuje mesto; napr. aj samotné organizácie majú svoje internetové stránky, ale občan ani nevie, keď to potrebuje; keby bolo na našej stránke nejaké premostenie na ich stránky, napr., detské jasle, to bežne ľudia ani nevedia, že ich tu máme

Odpoveď: 

Podstatná časť informácií bola ešte v roku 2002/2003, keď Facebook ešte neexistoval. Samotné organizácie sú zverejnené nasledovne už od roku 2003, viď. prílohu z internetového archívu oficiálnej internetovej stránky mesta Šaľa, je tam rok 2003, 2007, 2012; viď prílohu (screen_sala_organizacie.jpg)

Samotné služby, čo mesto poskytuje sa nachádzajú podobne ako v predošlom prípade, od roku 2003; vid prílohu (screen_sala_sluzby.jpg)

Samotné školy a ich prepojenie je od roku 2007; viď prílohu (screen_sala_skoly.jpg)

Čo sa týka aktuálnej verzie webu, ktorá funguje od konca roka 2016/2017, tak dané informácie sa nachádzajú nasledovne:

 1. služby/ hlavné menu/ chcem vybaviť/ klientske centrum, tlačivá
 2. organizácie sa nachádzajú na pravej strane stránky pod sekciou „podnet primátorovi“ Táto časť je nemenná, nachádza sa vždy napravo pri akejkoľvek časti webu, na ktorej sa aktuálne nachádzate. Sú tam aj ďalšie prelinky na iné služby, mapy, cintorín atď.
 3. školy a škôlky nájdete: hlavné menu/ chcem vybaviť/ základné školy, škôlky

Tu sa nachádzajú aj školy a škôlky z okresu, majú tam informácie, kontakty, internetové stránky a emailový kontakt na každú jednu z nich.

Otázky poslanca MsZ v Šali Mariána Krištofa

 • Pri križovatke na Kráľovskej a Agátovej, tam ak by sa dala zákazová značka, zákaz zastavenia a státia posunúť až oproti autobusovej zastávke, pretože výhľad z ulice pri garážach na Hlbokej nie je, ak tam zastaví auto, fakt nie je dobre výhľad z galantskej cesty ako prichádzajú autá, a je to veľmi nebezpečné, tam by sa mal dať aj prechod na druhú stranu, len neviem, či je to z hľadiska polície možné.

Odpoveď:

Zákazové dopravné značenie (zákaz zastavenia) bolo odstránené pred cca 4 rokmi správcom komunikácie p. Demom z Regionálnej správy údržby ciest Nové Zámky (RSÚC). Bolo riadne odsúhlasené v roku 2012 príslušným dopravným inžinierom v tej dobe pôsobiacim v Nových Zámkoch (p. Tinák). O jeho opätovné osadenie budeme žiadať znovu napriek tomu, že v minulosti na takúto žiadosť nám RSÚC vôbec neodpovedala.

Otázky poslankyne Gabriely Lackovej

 • 1. Mohlo by mesto zabezpečiť v nemocničnom parku, na pešej zóne a v centre mesta nádoby na zber triedeného odpadu (plasty, sklo, papier) ako „pilotný výchovný pokus“?

 • 2. Môže mesto zatraktívniť kruhový objazd na Dolnej ul. doplnením jestvujúcich kríkov veľkými skalami a menším množstvom trvaliek?

 • 3. Mohlo by mesto zabezpečiť opravu malých košov na území CMZ-ky a dokúpiť a doplniť malé smetné koše pri budove gymnázia, ZŠ Pionierska a v blízkosti fontány a amfiteátra?

 • 4. Môže mesto vypíliť suché stromy na ul. Krátkej v zelenom páse oproti reštaurácii Toccami z dôvodu bezpečnosti okoloidúcich chodcov a detí?“

Odpovede: 

 1. V rozpočte pre rok 2021 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na takéto nádoby, ich riešenie je možné až v budúcom roku a typovo nádoby na separovaný odpad na pešiu zónu, do centra mesta a do nemocničného parku môžeme zabezpečiť také, ako budú pri kultúrnom dome.
 2. Úpravy kruhovej križovatky na ul. Dolná sa plánujú v roku 2022, v tomto roku sa upravila kruhová križovatka pri Olympii.
 3. V priebehu mesiaca október sa budú osádzať malé smetné nádoby pred všetky materské a základné školy na území mesta, takisto sa budú priebežne opravovať vandalmi zničené malé smetné nádob.
 4. Suché stromy boli odstránené.

Otázky poslanca MsZ v Šali Petra Jaroša

 • 1. Poprosil by som plán budovania parkovísk v mestskej časti Veča na rok 2022. Informáciu, že sú vyčlenené vhodné plochy na budovanie parkovacích domov som už obdržal. Poprosím zároveň informáciu, koľko parkovacích miest by sa v blízkej dobe dalo vytvoriť položením zatrávňovacej dlažby a aká je cena za vytvorenie jedného parkovacieho miesta.

 • 2. Chcel by som sa spýtať na nové informácie, ďalšie kroky ohľadom revitalizácie okolia COV.

 • 3. Chcel by som sa spýtať na termín úpravy kruhového objazdu v mestskej časti Veča, ktorú si naplánovala Slovenská správa ciest na tento rok, teda ak poskytuje SSC mestu Šaľa informácie, zároveň sa chcem spýtať, či má mesto možnosti zasiahnuť/konzultovať plánované kroky SSC.

Odpovede: 

 1. Referát dopravy nedisponuje žiadnym plánom na budovanie parkovacích domov (investičné oddelenie). Informáciu Vám na poslednom výbore mestskej časti referoval pracovník referátu dopravy p. Políček a tiež informoval, že sú súčasťou verejne dostupného územného plánu mesta Šaľa a vypracovaného generelu dopravy, ktorý bol predkladaný aj na mestskom zastupiteľstve. Podľa priemeru cien sa vybudovanie spevnenej plochy z betónovej dlažby vo verejnom priestranstve (zeleni) pohybuje okolo 60 Eur na m2, no tieto plochy sú budované iba v prípadoch poškodenej verejnej zelene alebo v havarijných situáciách.
 2. Prebehli konzultácie k zadaniu revitalizácie okolia COV s architektom, projektová dokumentácia zatiaľ nie je objednaná.
 3. Termín opravy vnútorného prstenca kruhovej križovatky na Nitrianskej ul. zatiaľ nie je známy ani u správcu dotknutej komunikácie (SSC). Boli sme informovaní, že v prípade posunu v tejto veci budeme v dostatočnom časovom predstihu informovaní z dôvodu potreby stanoviska mesta k plánovanej čiastočnej uzávierke počas stavebných prác. Mesto Šaľa sa vyjadruje ku každej zmene alebo úprave dopravného značenia, pri ktorej sa to dotýka miestnych komunikácií v meste Šaľa.

Otázky poslankyne MsZ v Šali Dominiky Jarošovej

 • 1. Chcela by som sa spýtať mesta Šaľa, aké sú najnovšie informácie ohľadom plavárne. V akom štádiu je projektová dokumentácia na odstránenie stavu strešnej konštrukcie plavárne, či už vieme celkovú sumu rekonštrukcie strechy (aktualizovanú na ceny „tejto doby“).

 • 2. Ďalej by ma zaujímala informácia ohľadom odvolacieho konania z Krajského súdu v Bratislave a tiež, ako pristúpil k danej situácii starosta Močenku na Valnom zhromaždení záujmového združenia.

 • 3. Nakoľko je realita iná ako sa predpokladalo pred uzavretím Zmluvy o nájme so spoločnosťou Duslo, a.s. a mesto Šaľa zatiaľ neužíva premet nájmu s dohodnutým účelom, nebolo by vhodné s predstavenstvom spoločnosti Duslo, a.s. rokovať o zmene, poprípade odpustení nájomného?

Odpovede: 

 1. V najbližších dňoch dôjde k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom a následne bude zmluva zverejnená na webovom sídle mesta.
 2. Aj keď z interpelácie mi nie je zrejmé o akom odvolacom konaní na KS v Bratislave sa má jednať, predpokladám že v súvislosti s vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka: „AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 01 Šaľa, IČO: 37 857 479 uvádzam nasledovné:

  Krajský súd v Bratislave, ako odvolací súd v konkurznej veci navrhovateľky – veriteľky: Dagmar Vyslúžilová Hlubocká, bývalej zamestnankyne „AQUASPORTU, právne zast. Mgr. Martinom Kiricom, advokátom, so sídlom Mostná 42, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: „AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 01 Šaľa, IČO: 37 857 479, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č. k. 26K/3/2020-17 zo dňa 03.12.2020,   rozhodol tak, že uznesenie Okresného súdu Trnava č. k. 26K/3/2020-17 zo dňa 03.12.2020 zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a rozhodnutie.

  Okresný súd Trnava na základe rozhodnutia odvolacieho súdu (KS v Bratislave) v právnej veci navrhovateľa – veriteľa: Dagmar Vyslúžilová Hlubocká,  právne zastúpený: Mgr. Martin Kirica, advokát, so sídlom kancelárie: AK Mostná č. 42, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: „AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 92701 Šaľa,  IČO: 37 857 479, svojim uznesením č. k.  26K/3/2020 – 73 zo dňa 03.08.2021 rozhodol tak,  že začína konkurzné konanie proti dlžníkovi: AQUASPORT“ záujmové združenie právnických osôb so sídlom Nám. Sv. Trojice 1953/7, 92701 Šaľa, IČO: 37 857 479. Súd preskúmal podmienky konania podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku a formálne náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu a zistil, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, a to ako všeobecné náležitosti návrhu tak i osobitné náležitosti veriteľského návrhu, preto v súlade s § 14 ods. 1 ZKR rozhodol o začatí konkurzného konania.

  V súčasnosti vo veci navrhovateľa-veriteľa: Dagmar Vyslúžilová Hlubocká zastúpená: Mgr. Martin Kirica Mostná 42, 949 01 Nitra proti dlžníkovi: AQUASPORT Nám. Sv. Trojice 1953/7, 927 01 Šaľa IČO: 37 857 479 o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka prebieha súdne konanie, kde Okresný súd Trnava nariadil súdne pojednávanie na deň 14.10.2021 za účelom zistenia nevyhnutných skutočností pre vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka za účasti navrhovateľa a jeho právneho zástupcu.

  3. Žiadosť o odpustenie nájmu bola spoločnosti Duslo a.s. odoslaná dňa 27. 08. 2021. K dnešnému dňu neevidujeme odpoveď.

Otázky poslanca MsZ v Šali Miloša Reháka

 • 1. Chcel by som vedieť, či mesto plánuje riešiť problém so separovaným odpadom, pretože sú veľmi často preplnené kontajnery, a tým vznikajú pri nich skládky, resp. sa separáty hádžu do komunálu. Bolo by možné zabezpečiť vynášanie kontajnerov podľa potreby?

 • 2.  Chcel by som vedieť, či sa navýši počet kontajnerov v roku 2022 na separovaný odpad.

 • 3.  Chcel by som vedieť, či sú všetky polopodzemné kontajnery pod kamerovým systémom. Funguje monitorovanie naplnenosti týchto kontajnerov, ako bolo prisľúbené? (pri určitej naplnenosti má čidlo upozorniť na kontajner, ktorý sa má vyniesť).

 • 4. Chcel by som vedieť, či je možné pri kontajneroch osadiť tabule s nápisom „monitorované kamerovým systémom“, poprípade aj tabule s piktogramom, ako správne ukladať do nádob separovaný odpad.

Odpovede: 

 1. Mesto rieši tento problém s Organizáciou zodpovednosti výrobcu, ktorá má na starosti a financuje separovaný zber. Riešime dodanie väčšieho počtu kontajnerov na plasty a papier. Tieto budeme dopĺňať na problémové stojiská. OZ veľmi nechce navyšovať počty kontajnerov na plast, vzhľadom k tomu, že od januára má vojsť do platnosti zálohovanie Pet fliaš.Vynášanie kontajnerov je zabezpečené v súlade so zmluvou uzatvorenou so zberovou spoločnosťou. Vynášanie kontajnerov podľa potreby by bolo veľmi nákladné.
 2. Áno, bude navýšený počet kontajnerov na separovaný zber. Od januára 2022 má vojsť do platnosti zálohovanie Pet fliaš, budeme to riešiť podľa potreby.
 3. Monitorovanie naplnenosti kontajnerov funguje. Pod kamerovým systémom nie sú všetky stojiská. Kamery boli dané na problémové stojiská. V budúcnosti sa budeme snažiť kamery postupne doplniť všade. Na nových stojiskách v Šali kamery budú.
 4. Na miestach, kde máme kamery, musí byť oznam, že miesto je monitorované. Tam, kde kamery nie sú, takýto oznam nie je. K tabuliam s piktogramom „ako správne ukladať do nádob separovaný odpad“ pripravíme návrhy a na najbližšej komisii ich môžeme prekonzultovať.

Otázky poslanca MsZ v Šali Mareka Molnára

 • Chcem požiadať mesto, aby uvažovalo a do VO doplnili nákup SMART lavičky. Umiestnenie: pešia zóna v meste Šaľa a pri COV v mestskej časti Veča. A postupne potom dopĺňali aj iné lokality v meste. Pre začiatok v množstve 2 ks.

Odpoveď: 

Smart lavičky sú súčasťou projektov „Predstaničného priestoru“ a projektu „Revitalizácia vnútrobloku Vlčanská –Budovateľská“. V prípade úspešnosti podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok budú umiestnené v daných lokalitách.

red.
Zdroj: mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *