Čo riešia šalianski poslanci: Radnica zverejnila odpovede na ich interpelácie

interpelácie šaľa
banner fantázia
Čas čítania: 5 min

Mesto Šala zverejnilo na webe odpovede na písomné interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Šali, ktoré podali v rámci tretieho zasadnutia MsZ 24. júna 2021. Ich otázky a odpovede šalianskej radnice prinášame v plnom znení.

Otázky poslanca MsZ v Šali Miloša Reháka

 • Bolo by možné osadiť zrkadlo na výjazde z Kukučínovej ul. na Dolnú ul.?

Odpoveď: Návrh bude postúpený na príslušný dopravný inšpektorát a po schválení bude dopravné zariadenie osadené ešte v tomto roku.

Otázky poslanca MsZ v Šali Peter Jaroš 

 • Chcel by som požiadať mesto Šaľa o zaslanie počtu malých smetných nádob (starých, polorozbitých), ktoré by bolo vhodné zameniť za „zelené“ závesné koše. Ako sa ukázalo pred nedávnom v mestskej časti Veča, zelené závesné nádoby sú lepšie pre menší otvor, ktoré tieto koše majú a slúžia na vyhodenie menšieho komunálneho odpadu. Tzn., že nie sú hneď naplnené, dni na vývoz sú v tomto prípade dostačujúce a je zrejmé, že v nich skončí aj menšie množstvo triedeného odpadu. Veľkou výhodou aj je, že pri vetre odpad nevyfukuje z dôvodu bočných strán.

Odpoveď: Celkovo sa na území mesta nachádza 54 kusov betónových malých smetných nádob, ktoré sa budú postupne nahrádzať za plastové, ktoré sa nám osvedčili.

 • Chcel by som sa spýtať, v akom štádiu je vybudovanie cyklotrasy medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce. Na začiatku roka 2020 sa uskutočnilo aj spoločné stretnutie, na ktorom sa dohodol spoločný investičný zámer s cieľom ekologickejšieho spôsobu dopravy.

Odpoveď: K investičnej akcii „Cyklotrasa Šaľa – Diakovce“ je spracovaná projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie. Momentálne sa zabezpečujú vyjadrenia pre územné konanie. Sú spracované geometrické plány na odčlenenie pozemkov pod cyklotrasou, ktoré budú zároveň podkladom pre majetkové usporiadanie pozemkov aj pre odňatie zabranej ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastrálnom území Šaľa a v katastrálnom území Diakovce. Na samotnú realizáciu stavby Cyklotrasy Šaľa – Diakovce nie sú plánované finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2021.

Otázky poslankyne MsZ v Šali Dominiky Jarošovej 

 • Chcela by som požiadať mesto o zmapovanie parkovania v meste. Mám na mysli, či by bolo možné určiť parkovacie zóny, na ktorých by bolo možné zaviesť systém SMS parkovania. V dnešnej dobe fungujú na tomto princípe mnohé mestá, ako napr. Trnava, Nitra, Bratislava, ale aj Šamorín, Šahy, Senec atď., Myslím si, že tento systém by sa osvedčil najmä napríklad na parkovisku na pešej zóne, pred Okresným úradom, ale aj pred Mestským úradom, kde je situácia s voľnými parkovacími miestami naozaj katastrofálna hlavne pre občana, ktorý si chce vybaviť bežné záležitosti (pas, občiansky preukaz, lekáreň, drogéria …) a nemá kde zaparkovať. Samozrejme máme v meste ešte mnoho miest, kde by sa tento systém dal zaviesť.

Odpoveď:  Problematika spoplatnenia parkovania v meste bola do uplynulého roka limitovaná následným monitorovacím obdobím na projekt spolufinancovaný z EÚ, v rámci ktorého boli refundované výdavky na výstavbu záchytného parkoviska na Dolnej ul. a tiež Hlavnej ul. Pri EÚ projektoch platí, že všetky príjmy, ktoré prevyšujú výdavky na prevádzku z nadobudnutej alebo zo zhodnotenej infraštruktúry spolufinancovanej z EÚ sú vlastne príjmom štátu vo forme krátenia nenávratného finančného príspevku.  Toto je štandardná podmienka pre všetky projekty spolufinancované z EÚ.

V tomto roku by teda teoreticky bolo možné pristúpiť k zavedeniu spoplatnenia parkovania v meste Šaľa, avšak mesto Šaľa sa  uchádzalo o ďalšie nenávratné prostriedky na projekt Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART, a tento projekt bol schválený.

V najbližších cca 2 rokoch nás teda čaká implementácia projektu, v rámci ktorého sa mimo iného osadí aj 367 senzorov v rámci parkovísk:

 • záchytné parkovisko Hlavná ulica – 84 parkovacích miest (2 miesta pre imobilných)
 • parkovisko Pešia zóna pred Okresným úradom – 34 parkovacích miest (2 miesta pre imobilných)
 • záchytné parkovisko Dolná ulica – 71 parkovacích miest (3 miesta pre imobilných)
 • parkovisko za budovou MsÚ – 28 parkovacích miest (1 miesto pre imobilných)
 • parkovisko pred cintorínom v Šali – 50 parkovacích miest (0 miest pre imobilných)
 • parkovisko pri MsKS – 50 parkovacích miest (0 miest pre imobilných)
 • parkovisko pri športovej hale – 50 parkovacích miest (0 miest pre imobilných)

Zaviesť spoplatnenie parkovania je teda teoreticky možné, avšak príjmy z parkovného, ktoré budú prevyšovať výdavky na prevádzku parkovacieho systému by neboli príjmami mesta, pretože o danú sumu by sa krátil nenávratný finančný príspevok a teda by príjmy z parkovania putovali na zaplatenie výdavkov z projektu, pretože štát by nám krátil schválený nenávratný finančný príspevok. Z tohto pohľadu všetko, čo by sme získali zo spoplatnenia parkovania od občanov, by putovalo štátu.

Teoreticky by bolo možné zaviesť SMS systém na ostatných parkoviskách mimo dotknutých projektoch, ale ak sa spoplatnenie nezavedie plošne, stráca to opodstatnenie, celý systém by sa deformoval.

 • Chcela by som sa spýtať, ako plánuje mesto riešiť dopravnú situáciu na ulici M. R. Štefánika (ulica, na ktorej sa nachádza CVČ). Na tento problém som upozorňovala na minuloročnom júnovom zastupiteľstve a odvtedy sa v tejto veci neudiali žiadne zmeny. Ako som už spomínala, jeden jazdný pruh je tu takmer stále neprejazdný, pretože tu parkujú autá. Bolo by dobré v tejto veci osloviť a požiadať o súčinnosť dopravného policajta, ktorý by mohol navrhnúť nejaké riešenia.

Odpoveď: Dlhodobé odstavenie vozidla na miestnych komunikáciách a cestách bez ponechania 6 metrového voľného pásu je zo zákona zakázané. S dopravným inžinierom bola táto ulica už v minulosti riešená a možnosti sú len dve a to buď zjednosmernenie alebo úplný zákaz zastavenia. Bolo by vhodné túto tému prebrať na príslušnej komisii, kde by bol prizvaný aj dopravný inžinier.

 • Chcela by som sa spýtať, či plánuje mesto opraviť aj ďalšie miesta, na ktorých je prepadnutá vozovka pri kanalizačných odtokoch, ale aj mimo kanalizačných odtokov na ulici M. R. Štefánika. Postrehla som, že sa jeden prepadnutý kanalizačný odtok opravil.

Odpoveď: V každom roku mesto opraví niekoľko havarijných prepadov pri uličných vpustiach. Opravy sú priamo viazané na ich aktuálny stav a sú taktiež závislé aj na finančnom rozpočte. Evidujeme veľký počet poškodení uličných vpustí a vďaka pripravovaným rekonštrukciám miestnych komunikácií sa v tomto roku podarí opraviť väčšie množstvo prepadov. Nahlásiť poškodenú vpusť môžete aj priamo zodpovednému pracovníkovi p. Poličekovi z referátu dopravy a technických činností a ten Vás bude informovať o konkrétnom dátume opravy.

 • Chcela by som sa spýtať, či mesto neplánuje vymeniť vrecká na psie exkrementy za ekologickú verziu týchto vreciek, poprípade aké by boli ročné náklady za ekologické vrecká?  

Odpoveď: V tomto roku sa neplánuje nákup bio vreciek na psie exkrementy, pretože vrecká už máme zakúpené. V budúcom roku sa nebránime nakupovať biologickú verziu týchto vreciek, nakoľko nie sú tak finančne náročné, ako obyčajné vrecká.

Otázky poslanca MSZ v Šali Róberta Andrášiho

 • Keďže sú abnormálne teplá, neuvažuje mesto nad polievaním ciest a chodníkov?

Odpoveď: Polievanie ciest a chodníkov v meste sa začalo dňom 24. 06. 2021.

 • V takéto horúce počasie a v meste nefunguje ani jedna pitná fontána. Na námestí je už dlhodobo pokazená, prečo sa nedá opraviť?

Odpoveď: Pitná fontánka pred Mestským úradom bola rozbitá pravdepodobne od kopancov vandalov. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta pred viac ako dvoma týždňami objednalo súčiastky na opravu  fontánky. Bohužiaľ termín dodania súčiastok nevieme ovplyvniť. Pitná fontána bola opravená a je funkčná od 24. 06. 2021.

 • Na konci slepej ulice hliník v mestskej časti Veča boli osadené zábrany, ktoré sú osadené nie úplne na konci ulice, ako boli pôvodne, ale boli osadené viac do uličky, takmer pri vchodovej bráne rodinného domu. Väčšie autá napríklad ako kuriér a pod. majú problém otočiť sa. Vozidlá obyvateľov ulice už skončili s odrazeným zrkadlom a škrabancami. Kto naprojektoval a odsúhlasil umiestnenie zábran na úplne nové miesto k rodinnému domu? Prečo to nebolo konzultované s obyvateľmi ulice Hliník? Môže mesto osadiť tieto zábrany na pôvodné miesto, alebo ako majú postupovať občania, aby tieto zábrany neznižovali kvalitu bývania obyvateľom ulice Hliník, ale aby si plnili účel, na ktoré boli postavené tak, ako pôvodné.

Odpoveď: Zábrany na konci slepej ul. Hliník boli osadené v súlade s vypracovaným projektom pre zabezpečenie ich maximálnej funkčnosti. Neevidujeme žiadny negatívny vplyv na užívanie priľahlého rodinného domu a taktiež ani v užívaní miestnej komunikácie na ul. Hliník.

 • Chcem sa opýtať, čo sa dá robiť s hubou na vŕbe na ulici Kpt. Jaroša 16. Pred týždňom si obyvatelia všimli, že vypúšťa spóry. Je blízko detského ihriska. Môže mesto pomôcť s ošetrením oboch vŕb na ulici Kpt. Jaroša?

Odpoveď: V priebehu mesiaca júl budú vŕby na ul. Kpt. Jaroša ošetrené.

 • Chcem sa opýtať, akým spôsobom je v Šali triedený bioodpad a kuchynský odpad a kam sú vyvážané tieto druhy odpadov?

Odpoveď: Mesto Šaľa rieši nakladanie s bioodpadom v súlade s VZN č. 4/2021. Vo vegetačnom období je vývoz zabezpečený 1x do týždňa, a to v piatok vo Veči  a v sobotu v Šali. Tento odpad sa netriedi, vozí sa do  Horného Jatova, kde sa zhodnocuje v prevádzke Zdroje Zeme. BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad mesto rieši zatiaľ na jednom sídlisku, kde je  rozmiestnených 40 ks zberných nádob. Odpad vozíme do bioplynovej stanici v Bošanoch.

 • Funguje v Šali systém komunitného kompostovania?

Odpoveď:  V meste Šaľa komunitný systém kompostovania nemáme.

Zdroj: Mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *