Mesto zverejnilo výsledky prieskumu spokojnosti, čo Šaľania chvália a čo kritizujú?

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 4 min

Mesto zverejnilo výsledky prieskumu spokojnosti obyvateľstva Šale. Zapojiť sa mohol každý občan mesta nad 15 rokov. Zber údajov prebiehal v mesiacoch február až marec 2022. Mesto Šaľa realizovalo prieskum pomocou dotazníkov na webovej stránke mesta Šaľa, na sociálnej sieti facebook a s možnosťou vyplnenia v klientskom centre MsÚ. Kompletné výsledky nájdete v materiáloch mestského zastupiteľstva mesta Šaľa na mestskej stránke. 

Šaľania sa mohli anonymne vyjadriť k štyrom oblastiam života v našom meste – služby, životné prostredie, bývanie a kultúra. Do prieskumu sa zapojili prevažne ženy a vekový priemer bol 36 – 45 rokov.

Oblasť služieb

So službami v našom meste je podľa prieskumu spokojných 37,50 % respondentov, nespokojných vyše 36 %. Dokopy sa zapojilo 200 respondentov, čo je o 32 viac ako v poslednom prieskume. Najviac využívanými službami sú podľa dotazníkov stravovacie služby a služby obchodných sietí, v závese stoja zdravotnícke služby a služby kultúry a športu.


Šaľanom podľa prieskumu najviac chýbajú zdravotnícke služby, nemocnica. Nespokojnosť s týmto druhom služieb preukázalo až 31,59 % respondentov. Nespokojnosť sa ukázala aj pri službách kultúry a športu, ktoré výrazne ovplyvnila pandémia.

Na otázku, ktoré služby by odporučili odpovedalo 68 respondentov, primárne odporúčali služby v oblasti gastra. V dotazníkoch sa najčastejšie objavovali podniky – Pepper Inn, City cafe, City beer a Labeerint.

Respondentov sa pýtali aj na spokojnosť s informovaním o službách v meste zo strany samosprávy. Tak ako v minulom roku, považovala väčšina respondentov komunikáciu zo strany mesta za nedostatočnú. Negatívne ju hodnotilo až 35 % opýtaných. „Okrem zlepšenia komunikácie prostredníctvom internetovej stránky by respondenti privítali aj mestského spravodajcu a informačné letáky,“ píše sa v materiály.

Oblasť životného prostredia

Do prieskumu o životnom prostredí v meste Šaľa sa zapojilo celkom 243 respondentov. Otázky sa týkali rôznych oblastí, ktoré majú priamy vplyv na životné prostredie v našom meste. V rámci dopravy z dotazníku vyplýva, že takmer 92 % respondentov vlastní aspoň jeden automobil, dve vozidlá využíva 38 % z opýtaných. Našli sa aj takí, ktorí vlastnia tri a viac automobilov (7,82 %).

Respondenti využívajúci auto reagovali aj na obsadenosť ich vozidla, až 34,98 % chodí autom samo, čo je viac ako v poslednom prieskume. Obsadenosť dvomi alebo viac osobami sa pohybuje na úrovni 50,21 %.

„Parkovaciu politiku v centre mesta by mali zlepšiť parkovacie čidlá, vďaka ktorým si budú môcť ľudia pozrieť či je v meste voľné parkovacie miesto,“ vyjadrila sa Jana Nitrayová.

Respondenti najčastejšie na premiestňovanie v meste využívajú chôdzu – 48,97 %, druhým najčastejším spôsobom dopravy je automobil – 34,98 %. Klesol počet ľudí, ktorí na dopravu využívajú bicykel, v minulom období to bolo 11,43 % opýtaných, teraz iba 6,58 %. Nárast zaznamenala MHD, ktorú využíva 8,64 % opýtaných.

ELEKTROBUS


„Mesto sa zaoberá aj problematikou MHD. Ide o finančne náročnú oblasť pre mesto a zároveň sledujeme vyťaženosť liniek, na základe ktorých sa rozhodlo o frekvencii jázd. Mesto musí prevádzkovateľovi doplácať rozdiel medzi tržbami a reálnymi nákladmi. Samozrejme, na konci roka hodnotíme štatistiky a zvažujeme, či pridať linky alebo nie. Ak uvidíme väčší záujem o MHD dopravu, pridá sa viac liniek,“ vyjadrila sa k téme MHD Jana Nitrayová, prednostka mesta Šaľa.

V oblasti separácie odpadov, je najčastejšie separovaným odpadom plast, ktorí separuje viac ako 90 % opýtaných, sklo separuje približne 83 % opýtaných. Papier triedi iba 77,78 % respondentov. Novinkou v našom meste je aj zber bioodpadu, ten podľa prieskumu triedi okolo 52 % opýtaných. Napriek prítomnosti Zberného dvora vo Veči sa stále nájdu ľudia, ktorí vyvážajú nebezpečný odpad na nelegálne skládky (6,5 %).

Celkovo sa k životnému prostrediu v meste pozitívne vyjadrilo 24 % respondentov, cca 51 % považuje stav životného prostredia za priemerný a okolo 23 % za negatívny. Pozitívne hodnotia najmä likvidáciu rastlinného odpadu, rekonštrukciu verejného osvetlenia a odvoz odpadu. Negatívne hodnotia čistotu v meste a čierne skládky. Zároveň respondenti apelujú na výsadbu stromov, budovanie zelených plôch v meste a ich udržiavanie.

Za najväčšie problémy označili – nedostatočné vyprázdňovanie odpadkových košov, neporiadok na verejných priestranstvách a v okolí Váhu, chýbajúci obchvat, dopravné zápchy, nedostatočné vzdelávanie v oblasti separácie odpadu. Negatívne vnímajú aj projekt CCE Šaľa a zlé ovzdušie kvôli chemickému podniku Duslo Šaľa, nízku podporu cyklodopravy.

Investícia do cyklodopravy je vysoká investícia. Čakáme na výzvy, ktoré nám ponúknu budovanie cyklodopravy v meste. V súčasnosti na zrekonštruovanej Ulici SNP smerom na železničnú stanicu vzniká bezpečný cyklochodník pre cyklistov. Chystá sa rekonštrukcia predstaničného priestoru, mesto plánuje pospájať dopravné uzle v meste,“ povedala pre médiá k téme dopravy Jana Nitrayová.

Oblasť bývania a života v meste Šaľa

Do prieskumu sa zapojilo 243 respondentov. Z nich v našom meste býva viac ako 25 rokov približne 61 % opýtaných. Zamestnaných je 75 %, z toho 47 % pracuje v Šali a zvyšok za prácou pravidelne dochádza mimo mesta.

S mestom Šaľa ako miestom pre bývanie a život je podľa výsledkov spokojných 52,26 % respondentov, oproti poslednému prieskumu vidieť nárast o 6 %. Nespokojných je až 46 % opýtaných.

 V prieskume hodnotili kvalitu bývania, zdravotníckych, sociálnych, školských, kultúrnych služieb, služieb dopravy, športu, obchodných služieb, pracovných možností a iných oblastí. Najlepšiu známku dostali materské a základné školy. Najhoršie hodnotili dopravu a parkovanie v meste.

Najväčšími výhodami nášho mesta sú podľa výsledkov – poloha, dopravné spojenie s väčšími mestami, blízkosť Váhu. Nevýhodami sú dopravná situácia, chýbajúca nemocnica, nedostatok nájomného bývania, absencia cyklotrás a iné.

Spokojnosť s mestom Šaľa vyjadrilo celkom 47,74%, čo je najmenej za posledné roky. Naopak najviac respondentov za posledné roky vyjadrilo svoju nespokojnosť so životom v meste 50,20%, z čoho až 19,75% sa plánuje odsťahovať, tento počet odpovedí sa takmer zdvojnásobil,“ píše sa v materiály.

Respondenti mesto žiadajú o lepšiu parkovaciu politiku, opravu chodníkov, zvýšenie počtu kamier, obchvat i riešenie problému s ľuďmi bez domova na železničnej stanici

Oblasť kultúrneho života

Do prieskumu sa zapojilo dokopy 268 respondentov, ktorí zhodnotili kultúrny život v meste. Výsledky prieskumu výrazne ovplyvnila pandémia a s ňou spojený nedostatok kultúrnych podujatí, rovnako aj rekonštrukcia kultúrneho domu a absencia kina. S kultúrnym životom bolo za rok spokojných 30,60 % respondentov, čo je o 9 % menej ako v roku 2020. Čiastočne spokojných je cca 41 % a nespokojných 30,6 % opýtaných. Tento počet sa zvýšil o 21 %.

Opýtaní preferujú oblasť hudby, divadla, tanca a audiovizuálnej tvorby. Najradšej navštevujú koncerty, kino a divadelné predstavenia či detské programy, najmenej tvorivé dielne, besedy a výstavy. Radšej majú podujatia v exteriéri ako v interiéri.

letne premietanie amfiteáter šaľa


O podujatiach sa najčastejšie dozvedajú cez sociálne siete a webovú stránku MsKS. Za najvydarenejšie podujatia v roku 2021 považujú Šaliansky jarmok, premietanie a akcie na amfiteátri, Ochutnávku vín Terra Wag, Beh nočnou Šaľou či Večianske slávnosti. Opýtaní by privítali viac divadelných predstavení, kino a zábavy.

Mesto plánuje výsledky prieskumov využiť pre účely vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 v zmysle Doplnenia a aktualizácie č. 1 za rok 2021.

red.
zdroj: mesto Šaľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *