Primátor Belický zvolal na štvrtok siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva

mestske zastupitelstvo šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Primátor Šale Jozef Belický zvolal siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré bude vo štvrtok 2. decembra 2021 o 14.00 hod. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. Jeho program je možné nájsť na internetovej stránke radnice.

Jednotlivé materiály, o ktorých budú poslanci rokovať, je možné nájsť pod programom zastupiteľstva. Prinášame malý súhrn, o čom budú rozhodovať poslanci, Súčasťou bude i tradičné vystúpenie verejnosti.

Po otvorení poslanci predložia svoje interpelácie. Na stôl opäť najskôr dostanú sériu informačných materiálov a správ. Zoznámia sa so správou z kontrol, ktoré vykonala hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová.

Podobne, ako každé zastupiteľstvo, aj tentoraz bude predložená správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Predloží ju prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová. Vedúca Spoločného školského úradu v Šali Mariana Takáčová predloží správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2020/2021.

Zastupiteľstvo rozhodne o návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa č. 5/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa. K úprave pristupuje po výstavbe prvých dvoch urnových stien na cintoríne – kolumbárium so 48 urnovými schránkami.

Do VZN radnica navrhuje doplniť rozsah služieb a ďalšie ustanovenia. Najdôležitejšou zmenou je cenník. Za urnovú schránku v kolumbáriu by mali občania za prvých 30 rokov využitia platiť nájomné 500 eur (za každých ďalších 10 rokov – 20 eur). Jedna urnová schránka slúži na uloženie štyroch urien.

Poslanci sa ďalej budú venovať materiálom, ktoré sa týkajú hospodárenia mesta. Rozhodnú o návrhu na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021. Jedným z hlavných bodov bude návrh rozpočtu na rok 2022 s výhĺadom na roky 2023 a 2024. Debatovať budú aj o návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2020, ktorý im predložil Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa.

Mestské zastupiteľstvo potom prerokuje majetkových záležitosti, ktoré sa týkajú rôznych prevodov či žiadosti o prenájom pozemkov. Personálne otázky nebudú súčasťou zasadnutia. V závere si vypočujú občanov a stanovia termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022.

(ml)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *