Primátor Belický zvolal na štvrtok zasadnutie Mestského zastupiteľstva

interpelácie šaľa
banner fantázia
Čas čítania: 2 min

Primátor Šale Jozef Belický zvolal štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré bude vo štvrtok 23. septembra 2021 o 14.00 hod. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. Jeho program je možné nájsť na webe radnice.  Jednotlivé materiály je možné nájsť pod programom zastupiteľstva. Prinášame malý súhrn, o čom budú rozhodovať poslanci, Súčasťou bude i tradičné vystúpenie verejnosti.

Po otvorení poslanci predložia svoje interpelácie. Na stôl opäť najskôr dostanú sériu informačných materiálov a správ. Zoznámia sa so správou z kontrol, ktoré vykonala hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová.  Podobne, ako každé zastupiteľstvo, aj tentoraz bude predložená správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Predloží ju prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová.

Zastupiteľstvo rozhodne o návrhoch všeobecne záväzných nariadení (VZN). Prvým sa má upraviť výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pre zmenu legislatívy sa majú zvýšiť poplatky za obedy v škôlkach a školách. Výšku uvádza VZN. Návrh predloží vedúca Spoločného školského úradu (SŠÚ) Mariana Takáčová.

Ďalšie VZN, ktoré tiež predloží vedúca SŠÚ, sa týka určenia školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa, určenia miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ a určenia spádovej materskej školy,

Poslanci sa ďalej budú venovať materiálom, ktoré sa týkajú hospodárenia mesta. Vypočujú si správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2021.

„Za 1. polrok 2021 sú celkové príjmy naplnené na 39,83 % v sume 10 705 039 EUR. V porovnaní s prvým polrokom 2020 sú celkové príjmy o 80 007 EUR vyššie, pričom bežné príjmy rozpočtu sa v porovnaní s polrokom 2020 zvýšili o 103 451 EUR, kapitálové príjmy sa zvýšili o 45 779 EUR a príjmové finančné operácie klesli o 69 223 EUR,“ uvádza správa.

Ďalším materiálom budú východiská a priority rozpočtu mesta na rok 2022, ktorý predloží prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová. Z dokumentu vyplýva, že radnica neplánuje v budúcom roku meniť výšku sadzieb miestnych daní. Opätovne však chce zaviesť miestny poplatok za rozvoj. V materiáli je tiež možné nájsť informácie o úverovej zaťaženosti mesta a ďalšie informácie.

Poslanci rozhodnú aj o žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat. V rozpočte bolo pre tento účel schválených 3000 eur. Na výzvu radnice prišla jedna žiadosť od občianskeho združenia O psíčkovi a mačičke.

Radnica navrhla, aby dostalo dotáciu 50 eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 3000 eur na rok 2021 podľa zmluvy.

Mestské zastupiteľstvo potom prerokuje majetkových záležitosti, ktoré sa týkajú rôznych prevodov či žiadosti o prenájom pozemkov. Personálne otázky nebudú súčasťou zasadnutia. V závere si vypočujú informácie o zmluve o dodaní tovarov
č. 577/2021, ktorá sa týka mobilného dopravného ihriska Safecycling.

Predmetom zákazky je prenosné rozkladacie dopravné ihrisko pre cyklistov, ktoré bude uskladnené na Mestskej polícii. Zákazku za vyše 12-tisíc eur vyhrala firma BIKE EDUCATION S. C. PIOTR STRYKOWSKI, DANIEL SORDYL z poľského miesta Bielsko-Biała.

(ml)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *