Projekt „Nenechajme detský hlas zaniknúť“

nenechajme detský hlas zaniknuť
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 2 min

Tak ako dieťa, ktoré je obeťou násilia, potrebuje mať pocit, že nie je osamotené a reálne sa má na koho obrátiť, tak aj zástupcovia jednotlivých subjektov orientovaných na prácu s deťmi potrebujú mať vytvorenú komunikačnú sieť pre spoluprácu s profesionálmi z iných oblastí.

Ochrana detí si vyžaduje strategický prístup, ktorý spočíva v pravidelnej a intenzívnej komunikácii všetkých zainteresovaných subjektov. Od roku 2017 pôsobí v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím v regióne Šaľa koordinátor, ktorý sa venuje problematike ochrany detí pred násilím.

Úlohou a cieľom koordinátora je zvyšovanie profesionality výkonu všetkých subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred násilím, podporovanie a rozvíjanie komunikácie medzi subjektmi a zároveň zvyšovanie informovanosti odbornej, ale predovšetkým laickej verejnosti.

Vzájomná informovanosť a efektívna spolupráca participujúcich subjektov a ich zástupcov na regionálnej  úrovni sú základným predpokladom efektívnejšej prevencie a včasnej identifikácie.

Prečo je potrebná ochrana detí?

Asi je ťažko pochopiteľné, že existuje niekto, kto by dieťaťu vedome ubližoval, avšak násilie sa často vyskytuje aj v našom okolí alebo v priestore, kde by dieťa malo byť v bezpečí.

Dieťa je zraniteľné a bez podpory zodpovedného dospelého môže byť vystavené opakovaným formám násilia. Aj napriek tomu, že násilie nám nemusí byť ľahostajné, často môže unikať našej pozornosti, napríklad z dôvodu neznalosti ako identifikovať násilie alebo na koho sa obrátiť, akou formou a kedy. Majme však na pamäti, že je povinnosťou každého konať a podozrenie postúpiť, oznámiť zodpovednej osobe, aby mohli byť v prípade potreby prijaté opatrenia, ktoré by zabezpečili ochranu života a zdravia dieťaťa.

Prečo je dôležité oznámiť podozrenie násilia páchaného na deťoch?

Mnoho odhalených prípadov týraných, sexuálne zneužívaných a zanedbávaných detí ukazuje, že ľudia, ktorí dieťa poznali, nijako nezakročili. V niektorých prípadoch táto nečinnosť vyústila v tragédiu, ktorej bolo možné predísť. Áno, zakročiť v prípade podozrenia z násilia páchaného na dieťati nie je jednoduché.

Jednou z najhorších vecí, ktorých sa môžeme dopustiť, je neurobiť nič. Aby bolo násilie zastavené, musí sa o ňom vedieť. Najmä v tejto náročnej dobe, ktorú práve teraz žijeme, je oveľa dôležitejšie ako inokedy, vnímať volanie o  pomoc.

Táto povinnosť nie je iba morálnou povinnosťou, ale aj zákonnou (Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Trestný zákon). Každý z nás je povinný upozorniť políciu, prokuratúru alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa.

Aj samotné dieťa môže požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv bez vedomia svojich rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Oznámenie je možné podať osobne, telefonicky, ale i písomne. Takéto oznámenie je možné podať aj anonymne,  a tak môže opadnúť strach z prípadného kontaktu a konfrontácie s možným páchateľom.

Ak sa na vás obráti obeť domáceho násilia – dieťa alebo žena s prosbou o pomoc, neposudzujte pravdivosť informácií, ktoré sú vám interpretované. Odhodlať sa požiadať o pomoc v takejto situácii je náročný a dôležitý krok. Naším cieľom je poukázať na to, že násilie páchané na deťoch je jav, ktorý sa v spoločnosti vyskytuje neustále. Je nesmierne dôležité, aby verejnosť, či už odborná alebo laická, tejto problematike venovala dostatočnú pozornosť.

„Nenechajme  detský hlas  zaniknúť “

Užitočné informácie:

  •  Ak máte podozrenie, že dieťa vo vašom okolí je týrané alebo inak ohrozené, alebo ste sami obeťou násilia,  volajte na políciu 158, Linku detskej istoty 116 111 alebo na bezplatnú telefonickú linku 0800 191 222. Kontakty pomoci môžete vyhľadať na stránkach www.detstvobeznasilia.gov.sk a www.zastavmenasilie.gov.sk.

Ďalšie kontakty:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
F.  Kapisztóryho 1, 940 36  Nové Zámky
výkon práce P. Pázmáňa 52/21, 927 01 Šaľa

Telefón: +421 35 24 47 999, e-mail: nz@upsvr.gov.sk
Internet: www.upsvar.sk/nz 

Koordinátor ochrany detí pred násilím Nové Zámky, pracovisko Šaľa:
Mgr. Martina Sklenárová
Telefón: +421 35 24 47 505
Mobil: +421 918 345 895
e-mail: Martina.Sklenarova@upsvr.gov.sk

Vypracoval: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, pracovisko Šaľa, Mgr. Martina Sklenárová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *