7 najdôležitejších faktov o Centre cirkulárnej ekonomiky Šaľa

7 najdôležitejších faktov o Centre cirkulárnej ekonomiky Šaľa
Čas čítania: 3 min

Spoločnosť ewia pred niekoľkými mesiacmi predstavila zámer vybudovať v okrese Šaľa moderné Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) za 120 miliónov eur. Projekt je technologicky inšpirovaný najvyspelejšími prevádzkami z európskych metropol, ako sú Kodaň, Viedeň, Štokholm či Amsterdam.Prinášame vám sedem najdôležitejších faktov, ktoré by mali Šaľania vedieť o projekte CCE:

  1. AKO BUDE CCE ŠAĽA FUNGOVAŤ?
  2. ČO JE TO ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADU?
  3. AKO TO BUDE S DOPRAVOU ODPADU?
  4. AKO TO BUDE S EMISIAMI A VPLYVOM NA ZDRAVIE OBYVATEĽOV?
  5. V AKOM STAVE JE PROJEKT MOMENTÁLNE?
  6. KEDY BUDE CCE UVEDENÉ DO PREVÁDZKY?
  7. ČO PRINESIE CCE ŠAĽANOM?

1. Ako bude CCE Šaľa fungovať?

Centrum cirkulárnej ekonomiky je miesto, kde sa zhromaždí odpad z mesta a namiesto toho, aby skončil na skládke, premení sa na hodnotu. Triedený odpad zo žltých, z modrých a zo zelených kontajnerov putuje na dotriedenie, aby sa zbavil zložiek, ktoré sa nedajú recyklovať. Medzi tieto materiály patria napríklad hygienické potreby, nerecyklovateľné plasty alebo znečistený odpad. Tento nerecyklovateľný odpad sa spolu so zmesovým komunálnym odpadom z čiernych kontajnerov presunie do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO).

Najhodnotnejšia časť odpadu v podobe použiteľných plastov, kovov, skla či papiera sa vráti naspäť k výrobcom, ktorí z neho vytvoria nové výrobky na každodenné použitie. Procesu opätovného použitia materiálov sa hovorí cirkulárna ekonomika.

2. Čo je to energetické zhodnocovanie odpadu?

Ide o výrobu energie (tepla a elektriny) z odpadu. V súvislosti s energetickým zhodnocovaním odpadu sa zvykne hovoriť, že tento proces prebieha v „spaľovniach“. Nie je to celkom pravda. Zariadenie, ktoré je súčasťou projektu CCE Šaľa, nie je „spaľovňa“ ale tzv. ZEVO (Zariadenie na energetické využitie odpadu).

Aký je medzi spaľovňou a ZEVO-m rozdiel? Zásadný. V spaľovni sa odpad zneškodňuje, v zariadení ZEVO sa odpad zhodnocuje.

Palivo z odpadu je navyše klasifikované ako obnoviteľný zdroj energie (OZE) na rozdiel od plynu, ropy či uhlia, ktorých zdroje sú limitované. Časť elektrickej energie vyrobenej z odpadu v ZEVO sa použije na vlastnú spotrebu, zvyšok putuje do rozvodnej siete.

cirkulárna ekonomika

Teplo sa používa na vykurovanie priemyselných objektov a domácností. Výroba elektriny a tepla z odpadu je v každej vyspelej krajine jedným z kľúčových pilierov odpadového hospodárstva. Vo Švédsku, Fínsku či v Rakúsku existujú desiatky Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré podliehajú najprísnejším ekologickým štandardom.

Európska únia tieto štandardy pravidelne sprísňuje podľa najlepších dostupných technológií (Best Available Techniques – BAT). Výsledkom je, že zariadenia ZEVO majú spomedzi všetkých spaľovacích zariadení (teplárne, elektrárne na ­uhlie, cementárne atď.) najprísnejšie stanovené emisné limity.

3. Ako to bude s dopravou odpadu?

Odpad do Centra cirkulárnej ekonomiky sa bude zvážať z primárneho okruhu 30 kilometrov a sekundárneho okruhu 60 kilometrov. Zaťaženosť šalianskej dopravy sa v porovnaní s dnešným stavom zvýši o menej ako 0,47 percent a nebude mať teda žiaden badateľný vplyv na dopravu v meste a jeho okolí.

Centrum cirkulárnej ekonomiky by navyše malo začať fungovať najskôr v roku 2025, teda po výstavbe plánovaného obchvatu Šale. Vďaka obchvatu príde k zníženiu aj tohto nízkeho percenta dopravného zaťaženia.

Dopravné zaťaženie komunikácií v okolí každého nového projektu je posudzované v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA). V prípade, ak by pohyb nákladných vozidiel presahoval možnosti lokálnych komunikácií alebo ovplyvňoval kvalitu života obyvateľov blízkych miest, či obcí, nedostane projekt od hodnotiacich expertov kladné stanovisko.

4. Ako to bude s emisiami a vplyvom na zdravie obyvateľov?

Ekologizácia energetického využitia odpadu zaznamenala za ostatné desaťročia rapídny progres. Ruka v ruke s tým prišli obrovské investície do technologickej modernizácie zariadení na energetické využitie odpadu. Vďaka prísnym emisným limitom je dnes preto energetické využitie odpadu niekoľkonásobne ekologickejšie ako výroba energie v klasickej elektrárni či teplárni.

Navyše vo všetkých krajinách, kde prišlo k výstavbe zariadení ZEVO, prudko poklesol počet skládok, ktoré sú nekontrolovaným producentom skleníkových plynov, prioritne mimoriadne škodlivého metánu. Na rozdiel od skládky, kde škodlivé plyny nekontrolovateľne unikajú do ovzdušia, je každé jedno ZEVO 24 hodín denne monitorované štátnymi inšpekčnými orgánmi.

mapa oficiálnych skládok slovensko

Škodlivý vplyv na zdravie obyvateľstva nebol pri súčasných prísnych emisných limitoch preukázaný. Po rokoch zavádzania prísnych ekologických štandardov bolo vykonaných množstvo štúdií, ktoré potvrdili, že zariadenia ZEVO nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľov v okolí. Za posledných 20 rokov sa neobjavili žiadne správy, ktoré by potvrdzovali negatívny vplyv energetického zhodnocovania odpadu na ľudské zdravie.

5. V akom stave je projekt momentálne?

Projekt CCE Šaľa sa momentálne nachádza v štádiu posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA). Jeho súčasťou je pripomienkovanie projektu samosprávami v lokalite plánovanej výstavby, ako aj inštitúciami z oblasti životného prostredia či samotnými občanmi.

6. Kedy bude CCE Šaľa uvedené do prevádzky?

Spoločnosť ewia plánuje uviesť CCE Šaľa do prevádzky najskôr v roku 2025.


exteriérový pohľad na centrum cirkulárnej ekonomiky


7. Čo prinesie CCE Šaľanom?

V prvom rade treba povedať, že okres Šaľa zís­ka ekologické riešenie nakladania s odpadom na úrovni najvyspelejších európskych krajín. CCE Šaľa zároveň prinesie dlhodobé rie­šenie odpadu pre budúce generácie, ktoré nebudú musieť riešiť environmentálne záťaže v podobe nových skládok.

Šaľa bude po Bratislave a Košiciach tretím regiónom na Slovensku s komplexným riešením odpadu, porovnateľným s Kodaňou, Londýnom a Viedňou. Ďalšie benefity pre obyvateľov okresu Šaľa budú predstavené v ďalších fázach projektu po dohode so samosprávami.

Okrem toho bude v CCE Šaľa vybudované aj Cirkulárne laboratórium, ktoré bude skúmať zloženie odpadu a navrhovať riešenia na opätovné použitie nerecyklovateľného odpadu a Centrum environmentálnej výchovy pre deti a mládež za účelom ich praktického vzdelávania v oblasti ekologického nakladania s odpadom. Centrum cirkulárnej ekonomiky navyše zamestná 200 ľudí a ďalšie desiatky nájdu prácu u dodávateľov.


Súčasťou CCE bude aj Centrum cirkulárnej výchovy slúžiace vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti ekologického spracovania odpadu
Súčasťou CCE bude aj Centrum cirkulárnej výchovy slúžiace vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti ekologického spracovania odpadu.

Viac informácií o projekte CCE Šaľa nájdete na: www.ewia.sk. V prípade dodatočných otázok sme vám k dispozícii prostredníctvom  kontaktu: info@ewia.sk.

Reklamný článok

Zanechajte komentár

avatar
  Odber  
Upozornite ma na