Ako to vyzerá s plavárňou či cintorínom? Radnica zverejnila odpovede na interpelácie

interpelácie šaľa
slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 9 min

Mesto Šala zverejnilo na webe sériu odpovedí na interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Šali, ktoré podali v rámci prvého zasadnutia MsZ 25. marca 2021. Ich otázky a odpovede šalianskej radnice prinášame v plnom znení. 

❓ Otázky poslankyne MsZ v Šali Gabriely Lackovej 

– Môže mesto zabezpečiť opravu zníženého betónového plotu v nemocničnom parku? 

Odpoveď: V priebehu mesiaca apríl bude vykonaná oprava oplotenia.

– Mohlo by mesto zariadiť častejšie vyprázdňovanie malých smetných nádob v nemocničnom parku a v lesoparku?

Odpoveď:  V nemocničnom parku sa vyvážajú malé smetné nádoby trikrát do týždňa v pondelok, v stredu a v piatok. Problémom sú plastové fľaše a preto chceme osadiť stojany s vrecom (pripevniť ich, aby nedošlo k poškodeniu, alebo k odcudzeniu stojana). V lesoparku už je zabezpečený pravidelný vývoz, taktiež bude v pondelok, v stredu a v piatok.

– Môže mesto zabezpečiť častejšie pozametanie cesty vedúcej od železničného priecestia, smer Diakovce, po budovu železničnej stanice a ak je to technicky možné, tak aj pozametanie chodníkov v lesoparku a nemocničnom parku?

Odpoveď: Zabezpečíme, aby bolo častejšie zametanie spomínanej cesty. Lesopark bol zametaný dňa 31. 03. 2021 a následne aj 06. 04. 2021, ak to bude potrebné, budeme túto lokalitu zametať častejšie. 

– Dokáže mesto zabezpečiť osadenie viacerých malých smetných košov v blízkosti materských, základných škôl a gymnázia s cieľom vytvorenia podmienok pre vzdelávanie v oblasti ekologického správania detí a vytvárania správnych návykov chovania?

Odpoveď: V priebehu mesiaca apríl mesto doobjedná malé smetné nádoby a osadíme ich na Vami spomínané lokality.

– Môže mestská polícia vykonávať častejšie obhliadky v parku na sídlisku P. J. Šafárika, hlavne pred predajňou COOP Jednota, so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve?

Odpoveď: Mestská polícia Šaľa zabezpečí  na ul. P. J. Šafárika a v okolí predajne COOP Jednota  častejšie vykonávanie kontrol zameraných na zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve.

– Môže mesto poskytnúť dotáciu občanovi v rodinnom dome, ktorý sa rozhodne vymeniť asfalt v dezolátnom stave za zámkovú dlažbu na ulici M. R. Štefánika, ktorá nie je zaradená do plánu rekonštrukcie ciest na tento rok? 

Odpoveď: Po dodržaní podmienok stanovených referátom dopravy a technických činností je možnosť poskytnutia betónovej zámkovej dlažby pre účel výmeny povrchu chodníka susediaceho s nehnuteľnosťou žiadateľa.

❓ Otázky poslanca MsZ v Šali Petra Jaroša 

– Chcel by som poďakovať príslušnému útvaru na meste Šaľa oddeleniu stratégie a komunálnych činností za ochotu zabezpečiť smetné koše. Poprosil by som mesto o zabezpečenie náhradných smetných košov, aby sa do budúcnosti v prípade požiadavky vedeli osadiť na miesta,  ktoré vyplynú z požiadaviek obyvateľov, ktorí miesta vo svojom okolí veľmi dobre poznajú, a ich podnety majú zmysel.

Odpoveď: V priebehu mesiaca apríl budú objednané malé smetné nádoby a následne osadené.

– Chcel by som sa spýtať, či už bol oslovený architekt v rámci spolupráce – prípravy návrhu na zrevitalizovanie celého okolia COV, ak áno, aké sú výstupy.

Odpoveď: Mestský architekt bol oslovený v súvislosti s úpravou okolia Kultúrneho domu v Šali, keďže samotná rekonštrukcia domu kultúry bola zaradená medzi priority rozpočtu mesta Šaľa. Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje schváleného rozpočtu, kde revitalizácia okolia COV nebola zahrnutá, pokúšame sa nájsť iné zdroje financovania na uvedenú aktivitu.  

– Poprosil by som plán budovania parkovísk v meste Šaľa na rok 2021.

Odpoveď: Mesto Šaľa nedisponuje plánom parkovísk na rok 2021. Prioritou mesta v zmysle územného plánu sú parkovacie domy, na ktoré sú vyčlenené vhodné plochy, problémom však naďalej zostáva ich financovanie.

– V mene obyvateľov pri Hospodárskej ulici by som sa chcel poďakovať za zaradenie Hospodárskej ulice do plánu rekonštrukcie ciest, ktorou sa zabezpečí kompletná výmena povrchu a zabezpečia sa podmienky obyvateľov k slušnému bývaniu. Stav tohto povrchu je katastrofálny, týmto by som chcel poprosiť o zaradenie rekonštrukcie na ul. Hospodárska na 1. miesto.“

Odpoveď: Momentálne prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa prác, ktorého súčasťou bude aj časový harmonogram. Po ukončení súťaže pri odovzdávaní staveniska (miestnych komunikácií) bude možno priestor na určenie poradia realizácie jednotlivých miestnych komunikácií. 

❓Otázky poslanca MsZ v Šali Mareka Molnára  

– Zasahujúce vozidlá do chodníka | Pre nedostatok parkovacích miest sa pre vodičov urobilo parkovanie pri chodníkoch, ale tým pádom autá zasahujú do chodníka, je to podľa Vás v poriadku? V takom prípade, kde sa takto parkuje, treba z druhej strany dorobiť časť chodníka (všade tam, kde zasahujú autá do chodníka, teda Hollého ulica). Týmto spôsobom parkovania sa chodcom znemožnilo používať chodník po celej jeho šírke a tie úzke časti chodníka znemožňuje pohyb chodcov a nehovoriac matky s kočíkom. Prosím v čo najkratšom čase vyriešiť dlhodobo trvajúci problém.

Odpoveď mesta: Vodič motorového vozidla môže zastaviť a stáť iba tak, aby zostala súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra. K zasahovaniu do voľnej šírky chodníka dochádza aj na miestach, kde neboli spevňované krajnice zatrávňovacou-vegetačnou dlažbou, na takúto dlažbu však v tomto roku nie sú naplánované finančné prostriedky.   

– Chcel by som požiadať, aby sa lavička pri boku kostola odstránila; ak by bolo možné osadiť otočnú kameru na požiarnu zbrojnicu, aby tam vedeli poslať hliadku. Ďalej by som chcel poprosiť nahradiť rozbité sklo (na nástenke) aspoň priehľadným plexisklom, nakoľko to vyzerá na pietnom mieste nedôstojne. Taktiež prosím o odstránenie nástenky (vedľa bránky pri vstupe).

Odpoveď: Odstránenie lavičky a odstránenie resp. nahradenie informačnej tabule bude v krátkom čase realizované. Požiadavku na zabezpečenie otočnej kamery na požiarnu zbrojnicu nie je možné v tomto roku zabezpečiť, nakoľko cena otočnej kamery je cca 1 000,- EUR a cena statickej kamery je 560,- EUR a v tomto roku by sme radi realizovali výstavbu kolumbária (urnového hája) v mestskom cintoríne na ul. Hlavná (pre úsporu hrobových miest).

❓Otázky poslankyne Dominiky Jarošovej 

– Na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020 som podávala písomnú interpeláciu, v ktorej som žiadala mesto o vypracovanie analýzy významovosti Technických služieb (TS) v mesta Šaľa, pričom som žiadala doplniť túto analýzu o dáta od občanov, ktoré by boli zozbierané dotazníkovou formou, a ktoré by ukázali, či má význam obnoviť TS v meste Šaľa. Odpoveď na moju interpeláciu bola, že zamestnanci mestského úradu čerpajú pandemickú práceneschopnosť a z personálnych dôvodov nie je možné vypracovať takúto analýzu. Chcela by som teda mesto Šaľa znova požiadať o vypracovanie analýzy významovosti TS v meste Šaľa, ktorá bude mapovať záujem občanov o obnovenie/založenie TS v meste Šaľa. Finančnú analýzu ohľadom TS nie je potrebné vykonávať, nakoľko takáto analýza už bola vypracovaná spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r. o. Myslím si, že obnovu TS by privítalo mnoho občanov mesta. Čistota v našom meste je na bode mrazu. Smeti, ktoré sú porozhadzované, nemá kto pozbierať, samozrejme okrem dobrovoľníkov, ktorí však podľa môjho názoru robia túto prácu na úkor svojho voľného času. Zber bioodpadu tak isto viazne aj napriek tomu, že mesto podpísalo 15. 03. 2021 zmluvu so spoločnosťou INEX-Haugarden, s. r. o., ktorá zabezpečuje údržbu zelene. Náplňou ich práce je tiež vývoz bioodpadu. Zber bioodpadu sa v meste Šaľa začal 19. 03. 2021 v mestskej časti Veča a pokračoval 20. 03. 2021 v Šali. Žiaľ, v Šali bol bioodpad vyvezený až 24. 03. 2021 (streda). Som toho názoru, že takto to fungovať nemá. Nemôže predsa spoločnosť poskytovať službu údržby zelene, keď je evidentné, že si túto povinnosť plniť nedokážu. 

Odpoveď: Analýza významovosti technických služieb v meste Šaľa – predpokladáme, že ide o anketu, resp. prieskum názorov občanov v tejto oblasti. V snahe pripraviť rozsah tohto prieskumu s vysokou mierou zodpovednosti navrhujeme pracovné stretnutie, kde by sme si zadefinovali obsah, rozsah a formu otázok, ktoré budú prezentované občanom mesta.

– Chcela by som sa spýtať mesta Šaľa, aké sú aktuálne informácie ohľadom plavárne. Zaujíma ma aktuálny technický stav plavárne, nielen strechy, ale celkový technický stav plavárne, tzn. potrubia, atď., pretože ako vieme, tak v apríli 2021 to budú 2 roky odkedy bola plaváreň zatvorená a myslím si, že to neprospieva technickému stavu plavárne. Taktiež by ma veľmi zaujímalo, ako to vyzerá s vyriešením nepríjemných záležitostí, ktoré vznikli voči zamestnancom plavárne a tiež voči ľuďom, ktorí mali zakúpené permanentky. Tiež by ma zaujímalo, či k vyriešeniu týchto nepríjemných záležitostí prispela aj obec Močenok, nakoľko vieme, že to nie je problém výhradne nášho mesta.

Odpoveď: Dvojročná odstávka plavárne určite neprospieva technickému stavu už aj tak príliš zastaralých technológií (VZT hala, VZT zázemie, bazénová technológia, ústredné kúrenie, elektroinštalácia a bleskozvod a pod.). Prvotne je nutné odstrániť havarijný stav strešnej konštrukcie. V súčasnosti sa realizuje projektová dokumentácia na odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie plavárne.

Technický stav technológií nie je možné posúdiť, pretože pre zhodnotenie napr. bazénovej technológie, by bolo nutné napustiť systém a to v súčasnosti nie je možné z vyššie uvedených dôvodov. Možno by bolo vhodné urobiť výjazd poslancov na plaváreň a vizuálne, avšak nie odborne, by zhodnotili technický stav plavárne. Ak chceme zhodnotiť technický stav odborne, tak je to úloha pre jednotlivých profesistov a na to nie sú v rozpočte finančné prostriedky. Predmetom dotácie Ministerstva financií bolo len odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie plavárne.

 Na decembrovom zasadnutí v roku 2020 MsZ v Šali bolo uvedené, že Mgr. Martin Kirica, právnik zastupujúci bývalých zamestnancov záujmového združenia Aquasport, podal návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Aquasport. Na základe uznesenia sp. zn. 26K/3/2020–17 zo dňa 03. 12. 2020 Okresný súd Trnava tento návrh zamietol s odôvodnením, že Aquasport je rozpočtová alebo príspevková organizácia mesta, a preto na subjekt platí exekučná amnestia a nemožno z tohto dôvodu vyhlásiť konkurz.

Mesto Šaľa síce bolo jedným z jeho zakladajúcich členov, ale nebolo zriaďovateľom združenia podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Aquasport bol založený ako subjekt obchodného práva – združením právnických osôb a je samostatný právny subjekt, ktorý hospodáril s vlastným majetkom a mesto Šaľa nie je jeho zriaďovateľom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ale je jeho spoluzakladateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

V zmysle uvedených faktov Mgr. Martin Kirica  podal dňa 15. 12. 2020 na Okresný súd Trnava odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu zo dňa 03. 12. 2020 a požiadal, aby odvolací súd toto uznesenie zrušil.  Odvolacie konanie stále prebieha na Krajskom súde v Bratislave.

Začiatkom tohto roka riaditeľ záujmového združenia Ing. Patrik Ščasný doručil na Sociálnu poisťovňu dokumenty, na základe ktorých by mohla poisťovňa bývalým zamestnancom vyplatiť finančné prostriedky za ich nevyplatené odstupné.  Tieto dokumenty sú potrebné na uznanie nároku na plnenie z garančného poistenia Sociálnej poisťovne. Nakoľko bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Aquasport a bolo podané odvolanie voči tomuto návrhu, čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave.

Čo sa týka preplácania permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. dňa 25. 06. 2020 MsZ v Šali schválilo na svojom zasadnutí návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z rozpočtu mesta na rok 2020 pre záujmové združenie Aquasport (Uznesenie č. 4/2020 – XII). V septembri 2020 mesto Šaľa zaslalo platobným poukazom z tejto účelovej dotácie časť finančných prostriedkov vo výške 3 176,55 Eur v prospech účtu záujmového združenia, ktoré však neboli použité na tento účel, ale boli zablokované a odpísané z účtu na základe exekúcie vedenej v prospech veriteľa Sociálna poisťovňa.

O tejto skutočnosti mesto Šaľa ako poskytovateľ účelovej dotácie nemalo vedomosť a finančné prostriedky v dobrej viere Aquasportu poskytlo. Z tohto dôvodu ďalšie účelovo viazané finančné prostriedky nebolo možné zaslať záujmovému združeniu. Zároveň v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách mesto Šaľa nemôže preplácať permanentky priamo držiteľom za ich nevyužité vstupy do plavárne. Z tohto dôvodu dňa 03. 12. 2020 MsZ uznesením č. 9/2020 – I. zrušilo pôvodné uznesenie zo dňa 25. 06. 2020. Ako bolo uvedené vyššie, čaká sa na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a v prípade vyhlásenia konkurzu na záujmové združenie Aquasport bude určený správca konkurznej podstaty.

 Čo sa týka obce Močenok, ktorá je taktiež členom záujmového združenia Aquasport, zatiaľ obec neprispela, avšak na spoločnom stretnutí zástupcov mesta s riaditeľom Aquasportu dňa 01. 03. 2021 primátor uviedol, že osloví starostu Močenku a zvolá Valné zhromaždenie záujmového združenia.

– Chcela by som sa informovať, ako to vyzerá s budovaním nového cintorína v Šali. Podľa mojich informácií počet miest na pochovávanie v „starom“ cintoríne rapídne ubúda a myslím si, že by nebolo vhodné, keď by nastala situácia, že sa nebudú mať kam pochovávať zosnulí.  

 Odpoveď: Je spracovaná štúdia nového cintorína, ktorá je však nepoužiteľná pre spracovanie projektovej dokumentácie, nakoľko pri spracúvaní štúdie projektant nezobral do úvahy VN vedenie, ktoré križuje pozemok, ku ktorému Západoslovenskej energetike, a. s. aj vzniklo vecné bremeno zo zákona. Je potrebné spracovať novú štúdiu a následne pristúpiť k obstaraniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Tohtoročný rozpočet mesta Šaľa s touto investíciou nepočíta. K naplnenosti mestských cintorínov uvádzame, že v roku 2019 bola v mestských cintorínoch v Šali vykonaná kontrola úhrad nájomného na hrobové miesta a po ukončení administratívneho konania v mestskom cintoríne na ul. Hlavná je k dispozícii 260 hrobových miest a v mestskom cintoríne na ul. Nitrianska je k dispozícii 85 hrobových miest. V dôsledku epidémie COVID-19 aj v našom meste bol v mesiacoch január – február 2021 zvýšený počet smútočných obradov.

❓Otázky poslanca Tomáša Mészárosa  

– V akom štádiu je výstavba nového cintorína v Šali? Do akej miery súčasná pandémia ovplyvnila naplnenosť súčasného cintorína a nutnosť urýchliť výstavbu nového?

Odpoveď: Je spracovaná štúdia nového mestského cintorína, z ktorej  bude mesto Šaľa vychádzať pri spracovávaní projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné povolenie. V rozpočte mesta Šaľa na rok 2021 však neboli rozpočtované finančné prostriedky na realizovanie tejto investície a preto mesto Šaľa hľadá možnosti financovania tohto projektu.

K naplnenosti mestských cintorínov uvádzame, že v roku 2019 bola v mestských cintorínoch v Šali vykonaná kontrola úhrad nájomného na hrobové miesta a po ukončení administratívneho konania v mestskom cintoríne na ul. Hlavná je k dispozícii 260 hrobových miest a v mestskom cintoríne na ul. Nitrianska je k dispozícii 85 hrobových miest. V dôsledku epidémie COVID-19 aj v našom meste bol v mesiacoch január – február 2021 zvýšený počet smútočných obradov.

– V minulosti sa viackrát spomínala výstavba chodníka medzi Večou a Dlhou nad Váhom. V akom stave je tento projekt a počíta sa s výstavbou chodníka v dohľadnej dobe (rok 2022 alebo 2023)? Ako tento chodník ovplyvní výstavba novej rezidenčnej časti v tejto oblasti (napr. možnosť dohody s investorom na výstavbe chodníka)?

Odpoveď: Vybudovanie chodníka medzi mestskou časťou Veča a Dlhou nad Váhom bolo podmienené v stanovisku stavebníkovi pri navrhovanej výstavbe novej obytnej zóny.

 – Chcel by som požiadať mesto o prípravu článku/informácie pre verejnosť a zverejnenie analýzy o výhodách a nevýhodách (zriadenia) technických služieb mesta. Mnoho obyvateľov sa na ne pýta a žiadajú ich, ale netušia, aká je cena za ich zriadenie a prevádzku.

Odpoveď: Článok o technických službách je momentálne v štádiu prípravy. V rámci článku bude verejnosť informovaná aj o výhodách a nevýhodách technických služieb. Súčasťou bude aj zverejnenie analýzy. S článkom bude spojená aj anketa, v ktorej sa na základe získaných informácií môžu občania vyjadriť, aký majú názor na tieto služby. Akonáhle budú všetky tieto informácie skompletizované, článok zverejníme na webe mesta Šaľa.

❓Otázky poslanca MsZ v Šali Miloša Reháka 

– Chcel by som sa opýtať, či by sa nedal vážiť komunálny odpad ešte predtým, ako odíde z mesta.

Odpoveď: O vyjadrenie sme požiadali spoločnosť ENVI GEOS Nitra, s. r. o., nakoľko mesto nedisponuje váhou. Váha na zbernom dvore je majetkom uvedenej spoločnosti a prevádzkuje zberný dvor na základe podmienok vyplývajúcich z platnej zmluvy. Odpoveď riaditeľa spoločnosti ENVI GEOS Nitra, s. r. o., Ing. Ladislava Habermana: 

„Vyzbieraný zmesový komunálny odpad (ZKO) v meste Šaľa je možné vážiť aj za prítomnosti zástupcu mesta Šaľa na zbernom dvore, ktorý je prevádzkovaný našou spoločnosťou na ul. F. Kráľa. Celková hmotnosť jedného vozidla s nákladom nesmie presiahnuť 30 t, čo je nosnosť váhy na zbernom dvore.

Váženie a evidenciu počas prevádzkových hodín zberného dvora vie zabezpečiť pracovník zberného dvora. Pokiaľ by sa malo vážiť mimo prevádzkových hodín zberného dvora, je potrebné otvoriť jednanie o navýšených nákladoch (nadčasy/príplatky pracovníka zberného dvora), ktorej našej spoločnosti budú vznikať a ktoré nie sú súčasťou aktuálnej/platnej zmluvy, keďže neboli súčasťou zadávacích podmienok pri nacenení.

Zároveň je potrebné poznamenať, že realizáciou požiadavky na kontrolné váženie na zbernom dvore budú vznikať našej spoločnosti aj dodatočné náklady spojené s navýšenými km a časom zberového vozidla, ktoré nie sú súčasťou aktuálnej/platnej zmluvy, keďže neboli súčasťou zadávacích podmienok pri nacenení.

Dovoľte mi to na záver teda zhrnúť nasledovne: požiadavku Mesta Šaľa realizovať vieme, ale pokiaľ by išlo o pravidelné (nie námatkové/občasné) prevažovanie na zbernom dvore, je potrebné otvoriť aj jednanie o zvýšených nákladoch na realizáciu tejto požiadavky nad rámec zmluvy.“

Zdroj: Mesto Šaľa / Snímka: Slovo Šaľanov 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *