Občianske združenie Optima status presťahovalo svoju kanceláriu, svojimi činnosťami pomáhajú aktivizovať ľudí

slovo šaľanov predplatné
Čas čítania: 3 min

Občianske združenie Optima status presťahovalo svoju kanceláriu z večianskej COV-čky do nových priestorov. Jeho kancelária sa nachádza v Šali na Štúrovej ulici 1, z bočnej strany budovy pošty (priestory bývalého kvetinárstva).

„OZ existuje od roku 2018 a od roku 2019 je registrovaným poskytovateľom sociálnej služby,“ hovorí Renáta Zelezníková, zakladateľka a predsedníčka združenia. Podstatou aj obsahom sociálnej služby Komunitné centrum je podľa nej práca s poten­ciálom človeka – aktivizácia a rozvoj jeho schopností s cieľom zvyšovania kvality života človeka. Cez odborné činnosti sociálnej práce, ako napríklad sociál­ne poradenstvo, pomoc pri uplatnení práv a právom chránených záujmov spolupracujú s prijímateľmi služby. Výsledkom je zlepšenie situácie ľudí vyriešením ich problémov.

Nový projekt, zameraný na integráciu neaktívnych osôb je v súčasnosti hlavnou aktivitou združenia. Pod názvom „Krok za krokom s vami pre vás“ ho realizujú najmä v okrese Šaľa. „S podporou partnerov pomáhame integrovať neaktívne osoby. Ide o ľudí, ktorí prišli o zamestnanie z dôvodu pandémie covid alebo sa im zhoršilo zdravie, alebo nikdy nepracovali, prípadne majú postihnutie akéhokoľvek druhu. Usilujeme sa o aktivizáciu ich schopností a rozvoj zručností, ktoré im môžu pomôcť integrovať sa na pracovnom trhu.“

Poskytovanie sociálneho poradenstva.

Projekt Krok za krokom s vami pre vás je určený ľuďom, ktorí majú problém s hľadaním a udržaním si práce, s bývaním, finančným zabezpečením, dlhmi alebo starostlivosťou o blízkych. Pracovníci združenia hľadajú práve takýchto ľudí, ktorým sa s odborníkmi snažia pomôcť vyriešiť všetky ich životné ťažkosti. „Účastníci tohto projektu môžu byť iba osoby, ktoré nemajú maturitu. Naše združenie však nevylučuje ani ostatných, iba sa im venujeme v inom čase, v sociálnej službe Komunitné centrum,“ dodáva Renáta Zelezníková.

V projekte spolupracujú so 60 ľuďmi

Projekt Krok za krokom s vami pre vás je realizovaný vďaka podpore z Európskeho so­ciál­neho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. OZ Optima status ho realizuje od júna 2022 do konca novembra 2023. „Za toto obdobie máme v projekte naplánovanú spoluprácu so 60 ľuďmi. Túto kapacitu postupne napĺňame, cez rôzne aktivity zisťujeme ich aktuálny pracovný potenciál. Hovoríme s nimi o tom, čo robili, čo ich zaujíma, o tom, čo by vedeli, alebo chceli robiť. Hľadáme a vytvárame príležitosti na to, aby si to mohli vyskúšať,“ vysvetľuje Renáta Zelezníková.


Toto sú nové veci, na ktoré bežní ľudia nie sú zvyknutí. Snažíme sa upriamovať pozornosť ich samotných na to, čo môžu a čo vedia, podporovať ich v sebapresadzovaní.“ Pracovníci združenia zároveň oslovujú zamestnávateľov v okrese Šaľa, ktorí môžu zamestnať klientov združenia s „podporou zvonka“.

„Zamestnávatelia majú aj ďalšie možnosti, ako by dokázali potenciál týchto ľudí využiť a premeniť na spoločensky prospešné hodnoty. Niektoré možnosti im dáva priamo zákonník práce, napríklad vytvorenie zdieľaného pracovného miesta, alebo chráneného pracovného miesta. Poskytujeme im rovnako užitočné informácie, ako aj ďalšiu podporu v prípade, že zvažujú uzatvorenie pracovného pomeru s našimi klientmi. Klientom zase poskytujeme podporu určitý čas aj v období, keď už sa zamestnajú. Využívame partnerský prístup a všetci, ktorí sme do tohto procesu zainteresovaní, máme jeden spoločný cieľ – efektívne využitie voľnej a dnes už skoro nedostatkovej pracovnej sily.“

Služby poskytujú pre klientov v núdzi zdarma

Občianske združenie získalo pred nedávnom po­vo­le­nie na výkon Agentúry podporovaného za­mest­ná­vania (APZ), ktorá bude miestom prvého kon­tak­tu pre osoby so zdravotným postihnutím pre ob­lasť riešenia nezamestnanosti a s ňou súvi­sia­cich ne­gatívnych dôsledkov. Svoje služby bude pre klien­tov poskytovať zdarma. Agentúra pod­po­ro­va­ného za­mestnávania bude sídliť rovnako v kan­ce­lárii Optima status oz na Štúrovej 1 v Šali.

Nové sídlo kancelárie OZ Optima status a fotografie z výkonu práce združenia OZ Optima status.

„S pomocou našich odborných pracovníkov pomáhame aj v odstraňovaní bariér, ktoré bránia vstupu na trh práce. Mnohokrát majú ľudia viaceré nevyriešené veci. Máme šesť klientov, ktorí s nami už prešli prípravou na osobný bankrot, dvaja už ho majú schválený. Pomáhame aj s nastavením splátkového kalendára alebo s riešením iných problémov, ktoré bránia vstupu na trh práce. Zabezpečujeme pre klientov dostupnosť aj ďalšej odbornej pomoci z oblasti práva, psychológie, podporu vzdelávania a ďalšie. Cez individualizovanú podporu nastavujeme našu spoluprácu tak, aby bola skutočnou a dlhotrvajúcou pomocou pre človeka,“ hovorí zástupkyňa OZ Optima status.

Ste v nepriaznicej situácii? Hľadáte si prácu? Príďte, pomôžu vám

Ako na konci dodáva Renáta Zelezníková z OZ Optima status, ktokoľvek v nepriaznivej sociálnej situácii, kto si hľadá prácu a chce svoju situáciu riešiť, no nevie celkom ako, má dvere ich kancelárie otvorené.

Kontakty na združenie a informácie o ich práci si môžu ľudia rýchlo zistiť aj na webovej stránke www.optimastatus.sk, alebo cez sociálne siete (fb a iné).

Reklamný článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *